IELTS სტრუქტურა


IELTS შედგება 4 კომპონენტისგან: მოსმენა, კითხვა, წერა და საუბარი.

გამოცდა იწყება მოსმენის სექციით: გასმენინებენ სხვადასხვა ტიპის რამდენიმე ჩანაწერს, რომელთა საერთო ხანგრძლივობა 30 წუთია.

 • ჩანაწერი 1 – ორი ადამიანის საუბარი ყოველდღიური თემის შესახებ
 • ჩანაწერი 2 – მონოლოგი ყოველდღიური თემის შესახებ
 • ჩანაწერი 3 – საუბარი რამდენიმე ადამიანს შორის (მაქსიმუმ 4) საგანმანათლებლო ან ტრენინგის თემის შესახებ (მაგალითად, უნივერსიტეტის ლექტორი და სწტუდენტი განიხილავენ დავალებას)
 • ჩანაწერი 4 – მონოლოგი აკადემიური საგნის შესახებ (მაგალითად, უნივერსიტეტის ლექცია).

Continue reading

როგორ დავწეროთ სარეკომენდაციო წერილი


სარეკომენდაციო წერილი არის საქმიანი წერილი, საუნივერსიტეტო აპლიკაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. ამიტომ მისი დაწერისას უნდა გამოიყენოთ ფორმალური ფორმატი.

რა მიზანს ემსახურება სარეკომენდაციო წერილი:

 • უნდა შეაფასოს აპლიკანტის სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალი
 • უნდა შეაფასოს მზაობა აკადემიური სივრცისათვის
 • უნდა შეაფასოს აკადემიურ სივრცეში წარმატებისთვის საჭირო ცოდნა/უნარები.

ვინ შეიძლება იყოს რეკომენდატორი?

 • ადამიანი, რომელიც კარგად გიცნობთ, შეუძლია თქვენი აკადემიური შესაძლებლობების შეფასება
 • პროფესორი, ლექტორი, მასწავლებელი, რომელიც უნივერსიტეტში/სკოლაში გასწავლიდათ.
 • სამსახურის უშუალო ზედამხედველი, უფროსი, რომელიც თვალყურს ადევნებდა თქვენი მუშაობის პროცესს და კარგად იცნობს თქვენს პროფესიულ თვისებებს

სარეკომენდაციო წერილის სტრუქტურა:

 1. შესავალი. პირველი აბზაცი წარდგენაა: ვინ, ვისთვის და რა მიზნისთვის წერს სარეკომენდაციო წერილს. რეკომენდატორმა უნდა დაასახელოს საკუთარი სტატუსი, ასევე რა კავშირი აქვს აპლიკანტთან, რა გარემოებებში და რამდენი ხანი იცნობს მას. “ვარ X უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც 2011-2012 აკადემიური წლის განმავლობაში ასწავლიდა აპლიკანტს საერთაშორისო ურთიერთობის თეორიას”.
 2. აპლიკანტის აკადემიური შესაძლებლობების თქვენეული შეფასება – ამ ნაწილს სულ მცირე ორი აბზაცი მაინც დაუთმეთ. ამ ნაწილში იწერება ის ცოდნა და უნარები, რომლებიც გამოავლინა კვლევის, სალექციო ან საველე მუშაობის დროს. შეგიძლიათ ხაზი გაუსვათ მის უცხო ენების ცოდნას, ტექნიკურ ჩვევებს, აქიურობას, ეფექტურ დებატებს. შეიძლება აღწეროთ მისი სწავლების უნარი – რამდენად კარგად გადასცემს ცოდნას სტუდენტებს (იმ შემთხვევაში თუ მას ეს გამოცდილება გააჩნია და თქვენ იცით ამის შესახებ), ან მოიხსენიოთ მისი მიღწევები, ჯილდოები სამეცნიერო კონფერენციებზე. უფრო კონრეტულად:
 • აღწერეთ აპლიკანტის გამორჩეული უნარები, მაგალითად ლიდერობის პოტენციალი, დეტალების მიმართ ყურადღება, დაინტერესება კონკრეტული კვლევის სფეროთი.
 • იყავით კონკრეტული, მოერიდეთ ზოგად ფრაზებს.
 • შეადარეთ სხვა სტუდენტებს, კოლეგებს.
 • მოიყვანეთ მაგალითები სად, რა გარემოებებში გამოიჩინა თავი, რა განსაკუთრებული მიღწევები ჰქონდა, როგორ იყო ჩართული დებატებში, კვლევებში, კონფერენციებში ან სხვა აქტივობებში.
 1. დასკვნა – სარეკომენდაციო წერილი დაასრულეთ პოზიტიურად. ასევე მიუთითეთ საკუთარი საკონტაქტო დეტალები იმ შემთხვევისთვის, თუ აპლიკანტის შესახებ დამატებითი კითხვები გაჩნდება.

დამატებითი რჩევები ეფექტური სარეკომენდაციო წერილის დასაწერად:

  • სარეკომენდაციო წერილი ფორმალური წერილია, ამიტომ სასურველია თუ იგი დაბეჭდილი იქნება ორგანიზაციის ბლანკზე. უნივერსიტეტის ონალინ სააპლიკაციო ფორმის შევსების შემთხვევაში ეს აუცილებელი არ არის, მაგრამ ზოგიერთი პროგრამა მოითხოვს ნაბეჭდი სახით გაგზავნას. ამ შემთხვევაში დაიცავით საქმიანი სტილი.
  • არ დაწეროთ მეტისმეტად მოკლე და ზერელე სარეკომენდაციო წერილი. 1-2 აბზაცი ძალიან ცოტაა აპლიკანტის შესაფასებლად, ასევე რეკომენდატორის არასერიოზულობაზეც მიუთითებს. დაწერეთ ვრცელი და ამომწურავი წერილი (სულ მცირე, 1 ნაბეჭდი გვერდი). იმ შემთხვევში თუ აპლიკანტს კარგად არ იცნობთ და ფიქრობთ რომ შეფასება გაგიჭირდებათ, ურჩიეთ მიმართოს სხვა რეკომენდატორს.
  • აპლიკანტის პირველად ხსენებისას გამოიყენეთ მისი სრული გვარი და სახელი, შემდეგ შემთხვევებში შეგიძლიათ ნაცვალსახელით, გვარით ან მხოლოდ საკუთარი სახელებით მოიხსენიოთ.
  • სარეკომენდაციო წერილი დაბეჭდეთ! ონალინ ფორმის შევსებისას ეს თავისთავად ხდება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ამობეჭდილი ვერსიაა საჭირო, აუცილებლად ბლანკზე და ნაბეჭდი სახით გაგზავნეთ! ამით რესპოდენტს თავიდან აარიდებთ ხელნაწერის გარჩევის სირთულეს.
  • ემოციური წერილი მომგებიანი არ არის, ამიტომ წერის დროს შეინარჩუნეთ აკადემიური და საქმიანი სტილი.

 • რაც მთავარია – დაწერეთ სიმართლე, სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა!

სერვიზი/სერვისი


ბოლო დროს რამდენჯერმე ძალიან მძიმედ მომხვდა თვალში (და ყურშიც) “სერვიზი”.

“უფასოდ მიტანის სერვიზი ხომ არ აქვთ?” – კითხულობდნენ ონალინ მომხმარებლები. პირველად მექანიკურ შეცდომას დავაბრალე, მაგრამ როდესაც ზედიზედ მერამდენიღაცაჯერ “შემომესერვიზა”, მივხვდი, რომ ერის გარკვეულ ნაწილს ამ საკითხში ძალიან უჭირს.

“სერვისსა” და “სერვიზს” შორის არსებითი განსხვავებებია.

ასევე არის ჩაის, ყავის, ათასი სხვა რამის სერვიზები. უცხო სიტყვათა განმართებითი ლექსიკონის მიხედვით, სერვიზი არის

სადილის ან ჩაის ჭურჭლის მთელი კომპლექტი ადამიანთა გარკვეული რაოდენობისათვის.

ეს არის ესოდენ პოპულარული (მადონას) სერვიზი:

რაც შეეხება სერვისს, ამავე ლექსიკონის მიხედვით, ეს არის:

E. service სამსახური
1. მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო მომსახურება.
2.სპორტ. ჩოგბურთში, ფრენბურთში და სხვ.: დარტყმა, რომლითაც მოთამაშეს ბურთი შეჰყავს თამაშში; მიწოდება.

სერვისების მაგალითებია: სამედიცინო მომსახურების გაწევა, კონსულტაციები, თუნდაც ნივთის ადგილამდე მიტანა და ა.შ.

ყოველ შემთხვევაში დაიმახსოვრეთ, რა იცით რა სიტუციაში გამოგადგეთ. ხშირად პატარა ცოდნასაც დიდი სარგებლობა მოაქვს. 😉

სად ვეძებოთ გაცვლითი პროგრამები


ინტერნეტში ძიებისას წავაწყდი განათლების სამინისტროს მიერ მომზადებულ პრეზენტაციას, რომელიც აღწერს გაცვლითი პროგრამების ადმინისტრირების პროცედურებს, რა ეტაპების გავლის შემდეგ ხდება დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება.

exchange program

დიაფილმები გახსოვთ?


1990-იანების ჩაბნელებულ წლებამდე 80-იანები იყო – ასე თუ ისე უზრუნველყოფილი და ოცნებებახდენილი ბავშვობა. სანამ მასობრივი შიმშილობის, უშუქობის, უწყლობის, კილომეტრიანი რიგების პერიოდი დაიწყებოდა, საბჭოთა თაობა გვერქვა.

დიაფილმები ამ პერიოდში ძალიან პოპულარული იყო. ახლა კი იმდენი სპეცეფექტებით გაჯერებული ფილმი გამოდის, ვიღას ახსოვს რკინის პატარა ყუთები და ჩაბნელებული ოთახები 🙂 წკაპ

რათა, რათა, რათა?!


jobs.ge-ზე ვათვალიერებ ვაკანსიებს. მაინტერესებს რას სთავაზობენ დამსაქმებლები უმუშევართა არმიას. ყველაზე პოპულარული ვაკანსიების არასრული ჩამონათვალი ასე გამოიყურება:

დიდ კაცთან პატარა კაცსა...

– გაყიდვების მენეჯერი
– გაყიდვების აგენტი
– მოლარე-ოპერატორი
– ოფისის მენეჯერი
– პრომო-გოგონა
– კონსულტანტ-გამყიდველი
– ბუღალტერი
– სესხის ოფიცერი
– იურისტი
– მასწავლებელი
– სტაჟიორი
– დისტრიბუტორი
– სავაჭრო წარმომადგენელი
– პროექტის მენეჯერი/ოფიცერი
– მდივან-რეფერეანტი
– ტრენერი
– კონდიტერი
– პროგრამისტი
– ინკასატორი
– პიარ მენეჯერი
– ფარმაცევტი
– გიდი/ტურ-ოპერატორი

განცხადებების უმეტესობა არაკვალიფიციური სამუშაოსთვისაა განკუთვნილი. როგორც ჩანს, აღარ არის ინჟინრების, კონსტრუქტორების, მეფოლადეების, გეოლოგების, ასტრონომების, ფიზიკოსების, კოსმონავტების ადგილები. თანაც, ერთი შეხედვით ამ უბრალო პოზიციებზე ისეთი მოთხოვნებია, წესიერ და პატიოსან ადამიანს ნაღველი ჩაგექცევა:
– უნივერსიტეტის დიპლომი (სასურველია მაგისტრატურა)
– უცხო ენის ცოდნა (მინიმალურ დონეზე, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, სერთიფიკატებსაც ნაგლად მოგთხოვენ).
– კომუნიკაბელურობა
– უნდა იყო 20 წლის, 23 წლის სამუშაო გამოცდილებით
– გქონდეს გასაგიჟებელი გარეგნობა და გულისგამხეთქავი CV
– ზოგჯერ გთხოვენ მართვის მოწმობას და მასთან ერთად საკუთარ ავტომანქანას
– ზოგჯერ – საგარანტიო თანხას – 2000 ლარი საბანკო ანგარიშზე
– სპეციალური პროგრამების ცოდნას, მაგალითად ამადეუსი – ტუროპერატორებისათვის
– გუნდური მუშაობა და ა.შ.

ამ მარაზმების გაგრელება უსასრულოდ შეიძლება. არ თქვათ ახლა, ეს მარაზმი კი არა ჩვეულებრივი მოთხოვნებიაო,. ჩვეულებრივი და სამართლიანი მოთხოვნა მაშინ იქნებოდა, თუ დამსაქმებელი ადეკვატურ სამუშაო პირობებსა და შესაბამის ანაზღაურებას შესთავაზებდა პოტენციურ მუშაკებს. მგავსი ვაკანსიების უმეტესობისთვის განსაზღვრული ხელფასი მერყეობს 300-დან 400 ლარამდე! და ეს მაშინ, როდესაც უკიდურესად დამამცირებელი სამუშაო გარემოა! ამის შესახებ ერთი პოსტი ადრეც დავწერე! მაგრამ რა? რაც დრო გადის, უფროდაუფრო მეტად უარესდება დამსაქმებლის მიერ შეთავაზებული სამუშაო პირობები.

– რას აკეთებენ იურისტები საკუთარი ჯიბის გასქელების გარდა? არ არსებობს ერთი-ორი კარგი ადვოკატი, რომელიც სოციალური უფლებების შესახებ მუშაობს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივით გამოვიდნენ, ან სხვა სახის საგანმანათლებლო საქმიანობა, კამპანია, აქცია ჩაატარონ?
– რას აკეთებენ პროფკავშირები საპირველმაისოდ წითელი დროშის ფრიალის გარდა?
– რას აკეთებს ხალხი, რომელსაც ფაქტიურად ექსპლუატაციას უწევს საზოგადოების ფულიანი და გაქსუებული ნაწილი?

ღორის ტილი ფეხზე დაისვი, თავზე აგაცოცდებაო. მაგრამ როდესაც ეს ტილები მეტისმეტად შემოგესევიან, ბოლოსდაბოლოს უნდა გაანძრიო ხელი და მისი საწინაარმდეგო წამალი იყიდო! ანდა თავი გადაიპარსო, რომ სამუდამოდ მოიშორო ანტისანიტარიის ბუდე!
მხოლოდ გაჭირვების ბრალი არ არის რომ დილის 9-დან საღამოს 12-მდე ამუშავებენ ადამიანების უმეტესობას, მათ კი პროტესტის გრძნობაც კი არ უჩნდებათ!
არც იმის, რომ საკუთარი უფლებები არ იციან!
არც იმის, რომ “სასამართლო კორუმპირებულია და მაინც არ გამოიტანს სწორ განაჩენს”!!!
ვის უცდია გაესაჩივრებინა დამამცირებელი სამუშაო პირობები?!
ან სახალხოდ ჭკუა ესწავლებინა ასეთი ორგანიზაციისათვის?!
რატომ არ უთმობენ მედია-საშუალებები სათანადო ყურადღებას შრომითი ურთიერთობების რეგულირებას? თვითმკვლელობებზე, ავაზაკობებზე მეტად მნიშვნელოვანი ხომ სტაბილური ყოველთვიური შემოსავალია. ხშირ შემთხვევაში სწორედ უმუშევრობა უბიძგებს ადამიანს კანონსაწინაარმდეგო ქმედებებისაკენ.
როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია რამის შეცვლა? როგორ?

ოღონდ, თქვენი ჭირიმე, “ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და სხვა გზა არ გვაქვს”-ის მსგავსი ტიპის დეპრესიულ ტექსტებს თავი აარიდეთ.
იფიქრეთ პოზიტიურად – რაში მდგომარეობს პრობლემა და როგორ შეიძლება მისი გამოსწორება.
უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ იმუშავებ 300-ლარიან ანაზღაურებაზე სრული განაკვეთით, ზემოთჩამოთვლილ პოზიციებზე? იმის გათვალისწინებით, რომ დიპლომირებული საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, ინჟინერი, ბიოლოგი, არქიტექტორი იქნები?

სად ვეძებოთ სტიპენდიები – სააგენტოები, პროგრამები, გრანტები საქართველოში


ყველაზე დიდი ბარიერი, რაც საზღვარგარეთ სწავლის მსურველს შეიძლება შეექმნას, არის ინფორმაციის ნაკლებობა არსებული პროგრამების, სააგენტოების, სასწავლო ცენტრების შესახებ. საქართველოში ბევრი დაწესებულებაა, რომელიც კონსულტაციებსა და სხვა მომსახურებას უზრუნველყოფს საზღვარგარეთ სწავლის მსურველებისათვის.

პირველ რიგში, შეგიძლიათ მომმართოთ და დაგეხმარებით შესაბამისი პროგრამის/უნივერსიტეტის, დაფინანსების პოვნაში, სააპლიკაციო პროცესში. შესაძლებელია ინდივიდუალური და ჯგუფური  კონსულტაციები/ტრენინგები. მომსახურება იქნება ფასიანი. შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ ტელეფონის ნომერზე: 557-516-388; ასევე მომწეროთ ბლოგის საკონტაქტო ფორმის საშუალებით, დამიკავშირდეთ ფეისბუქის საშუალებით.

აქვე მოცემულია რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელთაც გააჩნიათ სხვადასხვა ტიპის გაცვლითი პროგრამები საზღვარგარეთ. 
წკაპ