კონკურსი სტუდენტებისთვის


ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი აცხადებს კონკურსს საქართველოს საგარეო პოლიტიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების თემებზე სტუდენტების მიერ შექმნილი საუკეთესო საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტის (Policy Paper) გამოსავლენად.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც არის საქართველოს ან სხვა ქვეყნის აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის სტუდენტი.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სტუდენტებმა თავიანთი ნაშრომები ფონდში უნდა წარადგინონ (ელ-ფოსტა: lmf.papers@gmail.com) არაუგვიანეს 2012 წლის 25 ნოემბრისა. ნაშრომს უნდა დაერთოს სტუდენტის პირადობის მოწმობის ასლი, უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებისა და ფაკულტეტის დასახელება.

სავალდებულოა, რომ დოკუმენტი მომზადდეს ქართულ ენაზე, შედგებოდეს არაუმეტეს 4000 სიტყვისაგან, შენიშვნებისა და კომენტარების (footnotes) ჩათვლით. ნაშრომს უნდა დაერთოს ბიბლიოგრაფია. ნაშრომი უნდა შეიცავდეს შემდეგ თავებს: რეზიუმე, შესავალი, პრობლემის დასმა (აღწერა), პრობლემის გადაჭრის გზები (ალტერნატივები), რეკომენდაციები, დასკვნა, დანართი (ბიბლიოგრაფია).

სტუდენტის მიერ გამოგზავნილ ელ – ფოსტაში უნდა იყოს ერთი PDF დოკუმენტი, სადაც იქნება პირადობის მოწმობის ასლი, უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებისა და ფაკულტეტის დასახელება და საკონკურსო ნაშრომი.

ნაშრომის შეფასება:

ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმებია:

** საკითხის აქტუალობა;
** ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
** ნაშრომში მოყვანილი არგუმენტების დამტკიცების უნარი;
** სტრუქტურის სწორად განსაზღვრა;
** გამოყენებული ლიტერატურის ხარისხი და მრავალფეროვნება;
** აკადემიურად წერის კულტურა;
** ნაშრომის გაფორმება;
** პლაგიატის გამოვლენის შემთხვევაში სტუდენტი ავტომატურად მოიხსნება კონკურსიდან და ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას ფონდის მიერ ჩატარებულ მსგავს ღონისძიებებში. ნაშრომებს განიხილავს ლევან მიქელაძის ფონდთან არსებული საკონკურსო კომისია.

დაჯილდოება:

საუკეთესო ნაშრომის ავტორს გადაეცემა ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის სიგელი და ფულადი ჯილდო 500 ლარი. კონკურსში ორ სხვა გამარჯვებულს (მეორე და მესამე ადგილი) – სიგელები და თითოეულს 250 ლარი. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტთა მიერ წარმოდგენილი ნაშრომები ვერ დააკმაყოფილებს კომისიის მოთხოვნებს, ფონდი იტოვებს უფლებას, არ გასცეს სიგელი და ჯილდო.

გამარჯვებული ნაშრომების ავტორებმა სლაიდების (პროგრამა – power point) მეშვეობით, ფონდის მიერ მოწვეული ექსპერტებისა და სტუდენტების წინაშე უნდა ჩაატარონ თავიანთი ნაშრომების პრეზენტაცია, რის შემდეგაც გაიმართება დისკუსია და დაჯილდოების ცერემონიალი.

აღნიშნული ღონისძიება გაშუქდება მედიის საშუალებით. გამარჯვებული ნაშრომები განთავსდება ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის ვებ-გვერდზე.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: 298 4161
ელ-ფოსტა: lmf.papers@gmail.com

One thought on “კონკურსი სტუდენტებისთვის

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.