კრიტერიუმები საჯარო გამოსვლის შესაფასებლად


1. ნათლად იყო გადმოცემული საუბრის მიზნები და ამოცანები
2. მიზნები და ამოცანები იყო დასაბუთებული
3. გამომსვლელმა გამოამჟღავნა თემის (საგნის) ცოდნა.
4. დასაბუთება ხდებოდა ფაქტებით
5. გამომსვლელი საუბრობდა გასაგებად, გარკვევით და სწორად
6. გამომსვლელს ჰქონდა სასიამოვნო ჟესტები და მიმიკა
7. გამომსვლელი იყო თავდაჯერებული, მშვიდი, კონტროლს უწევდა საკუთარ თაბს
8. გამომსვლელმა დატოვა კარგი შთაბეჭდილება პიროვნულად
9. მისი საუბარი აუდიტორიაზე იყო მიმართული
10. სწორად გაანაწილა დროის ლიმიტი
11. ჰქონდა ეფექტური დასაწყისი
12. ნათლად დაასრულა საუბარი
13. მიაღწია გამოსვლის დასახულ მიზანს
14. სწორად შეადგინა და გამოიყენა ბარათები.
15. გამოსვლაში კარგად იყენებდა აუდიო-ვიზუალურ საშუალებებს.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.